รายการ
0
0 ชิ้น
หมวดหมู่สินค้า
Close
Filters
Preferences
ค้นหา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท พันธวณิช จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท (รวมเรียกว่า “ท่าน”) บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยบริษัทและบริการใด ๆ ทั้งหมดของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างมั่นใจ

ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทางบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมสำหรับประกอบการพิจารณาในการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อมูลทางชีวภาพ หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทอาจจะเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการนำเสนอบริการแก่ท่านมีดังนี้ ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อบริษัท, หน่วยงาน, ตำแหน่งงาน, อีเมล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเพื่อความจำเป็นในการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม ภายใต้ความยินยอมของท่าน โดยบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการเก็บรวบรวมเป็นครั้งคราวไป บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเก็บข้อมูลใด ๆ อันเป็นข้อมูลทางชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อความอ่อนไหวของท่าน (Sensitive Data) บริษัทจะเก็บรวบรวมต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านแต่เพียงเท่านั้น

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของท่านโดยบริษัท
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก่อนหรือขณะที่ท่านเข้าใช้บริการของบริษัท ลงทะเบียนเข้าใช้บริการของบริษัท ติดต่อสอบถามข้อมูลกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ตอบรับคำร้องขอของบริษัท หรือขณะที่ท่านเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแต่ละประเภทเท่านั้น เพื่อมุ่งเน้นให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากบริษัท และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงเพื่อใช้ในการยืนยันตนในการทำธุรกรรมภายใต้การให้บริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกับท่านได้ในกรณีที่จำเป็น และบริษัทอาจใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
    • บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น
    • นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการบางประเภทแก่บริษัท หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท โดยนิติบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง และมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางของนิติบุคคลหรือบุคคลนั้น ๆ
    • ผู้ให้บริการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจะกระทำการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ที่บริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยจะรวมเรียกบุคคลหรือนิติบุคคลข้างต้นว่า “บุคคลที่สาม” ทั้งนี้ นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นที่บริษัทต้องการจากท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอบริการแก่ท่าน ท่านอาจตัดสินใจว่าท่านต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดแก่ทางบริษัท และรวมถึงการยินยอมที่จะให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมใด ๆ จากท่าน ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือ บริการใด ๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของบริษัท, คู่ค้าของบริษัทหรือบริษัทในเครือ, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากข้อบังคับภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแตกต่างไปจากที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงลักษณะที่แตกต่างออกไป ขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราวไป บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภทผ่านระบบอัตโนมัติในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท เช่น การใช้คุกกี้ การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (log) เพื่อเก็บรวบรวมหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่าย (IP address) เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
เพื่อการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับท่าน บริษัทอาจบันทึกลักษณะการเข้าถึง และประมวลผลข้อมูลที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้คุกกี้ (Cookies) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าเว็บไซต์ ความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้ ในการนำมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อาจกระทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบริษัท เช่น Google Analytics เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ยินยอมดังกล่าวจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลจากคุ้กกี้ ทั้งนี้ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูล ท่านสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้โดยเปลี่ยนแปลงในส่วน “การตั้งค่า” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ซึ่งวิธีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน โปรดศึกษาจากคู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์

อุปกรณ์เคลื่อนที่
หากท่านใช้บริการของบริษัทผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier) และหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, ตำแหน่งที่อยู่ หรือบริษัทอาจขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน (push notification) หรือบริการอื่นใดในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถกดปิดการใช้งานหรือกดไม่ยินยอมให้บริษทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การถอนยินยอมข้างต้นอาจกระทบต่อการให้บริการของบริษัท

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงใช้บริการของบริษัท และเก็บต่อไปตามมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เกิน 20 ปี นับแต่เวลาที่ท่านยกเลิกการใช้บริการของบริษัท หรือไม่เข้าใช้บริการของบริษัทเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี นับจากระยะเวลาล่าสุดที่ท่านใช้บริการดังกล่าวของบริษัท

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานดังต่อไปนี้
    • เพื่อความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท หรือ
    • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท หรือ
    • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
    • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ
    • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือ
    • เพื่อการดำเนินการตามภารกิจของรัฐ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่เข้าฐานใด ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความยินยอมที่บริษัทได้รับจากท่านเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัย
บริษัทรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับกฎหมาย และทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลตลอดเวลา บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ประมวลข้อมูลของบริษัทที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย รักษาและเคารพซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ทางบริษัทมีความจำเป็นหรือต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะใช้มาตรฐานตามที่กฎหมายในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และบริษัทจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ท่านยินยอมให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกจารกรรมทางคอมพิเตอร์ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะระบบ (hacking) ขโมย สำเนา หรือทำลายฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว 


สิทธิของท่าน
ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
    • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองซึ่งอยู่กับบริษัทและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
    • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปโดยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ หรือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยวิธีอัตโนมัติ (ในกรณีที่บริษัทจัดทำ), หรือ ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึง ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทส่งหรือโอนแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น (เว้นแต่ทางเทคนิคไม่สามารถที่จะทำได้)
    • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่กฎหมายกำหนด
    • ขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
    • ขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน
    • ขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามความจริงใด ๆ ที่ท่านใช้หรือแสดงแก่บริษัทเพื่อรับบริการ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องพร้อมหลักฐานสนับสนุน โดยถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณา
    • หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้แก่บริษัทได้โดยวิธีการตามที่บริษัทกำหนด การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
    • ร้องเรียนในกรณีที่บริษัท ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ
อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเบื้องต้น ท่านจะใช้สิทธิดังกล่าวได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว มีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากบริษัททราบว่าได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เข้าระบบของบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว

ภาษา
การแปลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของท่านเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใด ๆ ที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย

การติดต่อ
ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลนี้ หรือร้องเรียน ขอเข้าถึง ขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง และ/หรือตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) +66(0)2 0574545 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด

การปรับปรุงนโยบาย
อนึ่ง การใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ถือเป็นการยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และแจ้งให้ท่านทราบ การที่ท่านใช้บริการแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการใด ๆ อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่ละครั้ง

โดยการกดยอมรับนี้ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยินยอมให้บริษัท พันธวณิช จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อบริษัท, หน่วยงาน, ตำแหน่งงาน, อีเมล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่ท่าน และเพื่อตรวจสอบข้อมูล, การชำระเงิน, การจัดส่งสินค้า, การทำรายงานจัดส่งให้กับทางบริษัทต้นสังกัดของท่าน, บริการหลังการขาย, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ สินค้าหรือบริการใดๆ ของบริษัทและคู่ค้าของบริษัทที่อาจเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน เพื่อวิเคราะห์ ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของท่านเป็นระยะเวลา 20 ปี อนึ่ง ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น ผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) +66(0)2 0574545 อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับว่าการยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการบางประเภทซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบและศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัท