หมวดหมู่สินค้า
Close
Filters
Preferences
ค้นหา

นโยบายการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้า

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันทำการ (นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า) โดยมีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้
-การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่ทาง บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น)
 • ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น)
-การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดในระหว่างการจัดส่ง
 • ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น)
-การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น)
 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
-การส่งซ่อมสินค้า มีรายละเอียดในการขอส่งซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้
 • การส่งซ่อมสินค้าเป็นไปตามนโยบายการรับประกันของผู้ผลิตสินค้า
-สำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที และเฟอร์นิเจอร์ ทางบริษัทฯขอดำเนินตามนโยบายการรับประกันสินค้าตามผู้ผลิตในสินค้านั้นๆ
-สินค้าประเภทตลับหมึก หากไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลียน-คืนสินค้าในทุกกรณี
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
- กรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งเรื่องภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือรับคืนทุกกรณี
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-057-4545
การขอรับเงินค่าขนส่งคืน ในกรณีส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขบริษัทฯ
 • การขอรับคืนเงินค่าส่งสินค้า ท่านจะต้องส่งเอกสารมาให้บริษัทฯที่ Sales@goodchoiz.com
  สำหรับลูกค้าบุคคล

  - ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  - สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (โดยชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

  สำหรับลูกค้าองค์กร

  - ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
  - สำเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ (โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบริษัทของท่านในใบกำกับภาษีเท่านั้น)

 • ทางบริษัทฯจะโอนค่าขนส่งคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น
 • ค่าขนส่งจะถูกโอนคืนภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯได้เอกสารครบถ้วน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการขอรับเงินค่าขนส่งคืนแต่เพียงผู้เดียว
 • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนมีการส่งคืนสินค้า

ที่อยู่ในการจัดส่งคืนสินค้า

ฝ่ายคลังสินค้า GoodChoiz บริษัทพันธวณิช จำกัด

คลังสินค้า DCK คลังสินค้าอาคารเลขที่ 188/25 หมู่7 ถนนวัดศรีวารีน้อย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 
line-logo